iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 RİSK ANALİZİ PROSESİ

1. AMAÇ

Bu Prosesin amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır. Kuruluşumuzun uyguladığı yönetim sistemleri doğrultusunda Ürün ve hizmet uygunluğunu etkileyen konularda ve belirlenen prosesler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR

Üst yönetim, Kalite Organizasyon Sorumlusu, Birim Yöneticileri ve Sorumluları bu Prosesi uygulamaktan ve uygulatmaktan sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

 • Risk: Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisini,
 • Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançları,
 • Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıpları,
 • Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu,
 • Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonucu,
 • Riskin seviyesi: Sonuçların ve olasılığının birleşimi ile ifade edilen, bir riskin büyüklüğü veya risklerin birleşimi.
 • Risk İştahı: Takip etme veya sürdürme arzusunda olunan risk miktarı ve tipini,
 • Risklere Cevap Verilmesi: Riski değiştirme (riskten kaçınma, risk kaynağını ortadan kaldırma, olasılığı değiştirme, riski diğer taraflarla paylaşma vb.) sürecini,
 • Risk Toleransı: Kuruluş veya paydaşların hedeflerini gerçekleştirmek için risk işlemeden sonra risk taşımaya hazır olma durumunu,
 • Risk Tutumu: Kuruluşun riski değerlendirmek ve neticesinde takip etmek, kabul etmek, almak ve ondan kaçmak ile ilgili yaklaşımını,
 • Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini,
 • Risk Değerlendirilme: Hedeflerin elde edilmesine yönelik olan risklerin tanımlanması ve analiz edilmesini ifade eder.
 • Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi politikası dikkate alındığında, dayanabileceği düzeye indirilmiş risk.
 • 4. REFERANS DOKÜMANLAR

  Yönetimi Gözden Geçirme Prosesi

  5. UYGULAMA

  5.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

  Yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için risk ve fırsatlar belirlenir. firmamızın ürün/hizmet sunumu faaliyetleri ile ilgili olarak her proje başlangıcında veya yılda enaz bir kez risk ve fırsatlar belirlenir.

  5.2Risk ve Fırsatları Belirleme Şekilleri

  Riskler aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir.

 • Beyin fırtınası
 • Dahili Analiz
 • Eski Veriler
 • İş Akış Analizi
 • Beyin Fırtınası: 5-9 kişi ile yapılan, fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Grup çalışmasındaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunların dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarından elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

 • Dahili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir.
 • Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.
 • İş Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir.
 • Risk ve Fırsatların belirlenmesi için üst yönetim aşağıdaki durumlarda toplanarak riskleri değerlendirir ve gerekli kontrol ölçümlerini belirler.

 • Her bir proje yapımı başlangıcında
 • Genel Müdürün talimatı veya bölümlerden gelen talepler ile
 • Belirlenen iç tetkik tarihlerinden iki hafta önce.
 • Herhangi bir vak’a sonrasında
 • Kuruluşun, işin yapımı, iş makineleri, teçhizat ve iyileştirme çalışmaları sonucunda
 • Politikada herhangi bir değişiklik yapılması durumunda
 • Performans ölçümünden gelen geri besleme sonucunda
 • Risklerin belirlenmesinde, Kuruluşu aşağıdaki kriterler doğrultusunda inceler.

 • İşin yapım tekniği, iş akışı, birimler arası iletişim ve etkileşim
 • Çalışanların bilgi,tecrübe,bilinç derecesi ve yetkinlikleri
 • Kullanılan iş makinelerinin ve teçhizatın kapasiteleri, teknik özelikleri ve gürültü dereceleri
 • Altyapı, iklim şartları, doğal afet, yangın ve çalışma ortamının vasıfları( patlamaya neden olabilecek ekipmanlar, kullanılan tehlikeli kimyasallar, basınçlı tüpler)
 • Hammadde ve ara malların özellikleri
 • Aynı iş kolunda diğer kurum ve kuruluşların tespit ettiği Riskler
 • Belirlenen eğitim ihtiyaçları
 • Kuruluşun mevcut uygulamaları
 • Daha önce yaşanmış olaylar ve cezalar(hukuki)
 • ISO 9001 2015 RİSK ANALİZİ ÖRNEK PDF İNDİR

   
  STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ