iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 9001:2015 BELGESİ NEDİR ?

Bu yazımızda ISO 9001:2015 Belgesi nedir bunu açıklamaya çalışacağız

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı henüz çiçeği burnunda bir standart olarak ISO 9001 standardı tarihsel gelişiminin en güncel versiyonunu oluşturmuştur. ISO 9001:2015 Standardı 23.09.2015 Tarihinde ISO Teknik Komiteleri sonucu yapılan çalışmalar sonucunda yayınlanmıştır. ISO 9001-2015 Standardı ISO 9001 Standartları revizyonları içerisinde devrim yaratabilecek yapıya sahip bir revizyondur. ISO 9001:2008 Standardı ve ISO 9001:2015 Standardı 2018 yılına kadar berber yürürlükte kalmış ve bu tarihten sonra ISO 9001:2008 Standardı yaşamsal döngüsü sona ermiştir. Bir sonraki revizyona kadar yürürlükte kalacak olan 2015 versiyonunun belgelendirmesi ISO 9001:2015 Belgesidir. ISO 9001:2015 Standardı maddeleri ve ISO 9001 :2008 Standardı ile karşılaştırması aşağıda verilmiştir.

ISO 9001:2015 Belgesi nedir ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi nedir İSO 9001-2015 Standardı maddeleri nelerdir İso 9001 -2008 standardı ile iso 2015 standardı farkları nelerdir.
ISO 9001:2015ISO 9001:2008
1. Kapsam1. Kapsam
2. Örneklemeler2. Örneklemeler
3. Terim ve tanımlar3. Terim ve tanımlar
4. Organizasyon içeriği4. Kalite yönetim sistemi
5. Liderlik5. Yönetim sorumluluğu
6. Planlama6. Kaynak yönetimi
7. Destekleme7. Ürün kavrama
8. Operasyon8. Ölçme, analiz ve iyileştirme
9. Performans değerlendirme
10. İyleştirme

ISO 9001:2015 Standardın hizmet endüstrisi tarafından daha kolay uygulanabilecek şekilde ve daha genelleyici olarak tasarlanmış olduğu görülmektedir. ISO 9001:2015 Standardının getirmiş olduğu en önemli değişikliklerden biri ise ISO 9001-2000 ve ISO 9001:2008 Standartlarında kullanılan “Ürün” kavramı yerine özellikle müşteri çıktısını ifade etmek üzere “Mal ve Hizmetler” ibaresinin gelmesidir

ISO 9001 2008 VE ISO 9001 2015 ARASINDA Kİ FARKLAR

ISO 9001:2015 Maddeleri ISO 9001:2008 Maddeleri
4 Kuruluşun Ortamı
4.1 Kuruluşun ve ortamının anlaşılması Yeni Şart Bu yeni kavram, kuruluşunuzun uygulamalarını etkileyen koşul ve etkenlerle ilgilidir. Örneğin: Düzenleme, yönetişim ve paydaşlar. Tetkikçinizle sizi bağlayıcı çıkarımları tartışmaya hazırlıklı olmalısınız.
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması Yeni Şart İlgili tarafların kimler olabileceğini ve bağlantılı çıkarlarının ne olabileceğini değerlendirin. Örneğin: müşteriler, paydaşlar, kurul üyeleri, rakipler, düzenleyiciler. Bu konuyu tetkiçinizle tartışmaya hazırlıklı olmalısınız.
4.3 KYS kapsamının belirlenmesi 1 Kapsam “Hariç tutma”ya ilişkin referans kaldırılmıştır. Uymayan unsurlar 9001:2015'in 4.3 maddesi altında meşru kılınmalıdır.
4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleriniz 4.1, 5.4.2, 7.1, 8.1 and 8.2.3 Proseslere yönelik odaklanma artmıştır. Proses yaklaşımının benimsenmesi artık zorunlu olmuştur ve denetimler buna uygun şekilde yapılacaktır.
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhütler 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetim sorumluluğu bölümü bir miktar geliştirilmiştir. 2015 sürümündeki bazı şartlar, "yönetim"den "lider"liğe kaydırılmıştır. Vurgu ise, "güvence altına almaktan", "dahil olmaya" kaydırılmıştır.
5.2 Kalite politikası 5.3 Kalite politikası Şartlar 2008 sürümüne göre geliştirilmiştir. Politikanın kuruluş geneline uygulanmasına daha çok dikkat etmek gerekecektir. Dokümantasyonun beyanından ziyade "dokümante edilmiş bilgi" ihtiyacı ortaya konmuştur.
5.3 Kuruluştaki rol, sorumluluk ve yetkiler 5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim Yönetim temsilcisi rolü kaldırılmıştır. Fakat buna rağmen 2008 sürümündeki 5.5.2 maddesindeki şart hala sağlanmalıdır. KYS değişiklik sürecindeyken, bütünlüğünün korunmasını sağlayacak bir kişinin görevlendirilmesi şeklinde yeni bir şart getirilmiştir.
6 KYS için planlama
6.1 Risk ve fırsatları kapsayacak faaliyetler Yeni şart! Kuruluşlar ortamlarını ve doğabilecek riskleri, fırsatları belirlemelidirler. Riskler karışında gerçekleştirilecek faaliyetler potansiyel etkileriyle ortantılı olmalıdır.
6.2 Kalite hedefleri ve bunlara ulaşım planı 5.4 Planlama 2008 sürümündeki 5.4.1 ve 5.4.2 maddelerine ekleme yapılmıştır. Proseslere ilişkin tespit edilmesi gereken hedeflerin önemine daha yoğun bir vurgu yapılmaktadır. Kuruluşların, kalite hedeflerine ilişkin dokümante edilmiş bilgiyi elde tutmaları gerekecektir.
6.3 Değişikliğin planlanması 5.4.2 Kalite yönetim sistemi planlaması Mevcut gerekesinime ekleme yapılmıştır. Kuruluşlar değişikliğin gerekliliğini, doğuracağı sonuçları ve gerekli kaynaklarla, sorumlularını tespit etmelidir.
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel 6.1 Kaynakların sağlanması İç ve dış kaynak gereksinimlerinin kanıtlanması gerekecektir.
7.1.2 İnsanlar 6.2 İnsan kaynakları, 6.2.1 Genel Önemli bir değişiklik yoktur.
7.1.3 Alt yapı 6.3 Alt yapı Örneklere ilişkin atıf geliştirilmiştir. Örneğin: donanım, yazılım ve ulaştırma
7.1.4 Proseslerin uygulama ortamı 6.4 Çalışma ortamı Uygun bir ortamın belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesiyle ilgili şartlar getirilerek daha kural koyucu bir yaklaşıma geçilmiştir. Yeni maddede yer alan not içerisinde, proseslerin uygulama ortamlarına ilişkin örnekler arasında sosyal, psikolojik ve çevresel faktörler yer almaktadır.
7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları 7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü Ölçme "cihazları" ifadesi, ölçme "kaynakları" ifadesiyle değiştirilmiştir. Uzman muhakemesi ve insan duyularının de birer ölçme kaynağı olabileceği kabul görür hale getirilmiştir. Örneğin: Çay tadımı
7.1.6 Kuruluş bilgi birikimi Yeni şart! Bu bilgi birikimine örnek olarak entellektüel (ör: tasarım ya da yazılım) veya harici bilgi kaynakları verilebilir (ör: akademik kaynaklar ya da konferanslar)
7.2 Yeterlilik 6.2 İnsan kaynakları Bu şarta, kuruluşun kontrolü altında çalışan insanları dahil edecek şekilde ekleme yapılmıştır. Örneğin: taşefon kaynak
7.3 Farkındalık 6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık Madde daha geniş hale getirilmiştir ve artık kuruluşun kontrolü altında çalışan tüm kişiler için geçerlidir. Kişiler, kalite politikası, hedefleri ve bunlara nasıl katkı sağlayacakları, kalite yönetim sistemine uymadıkları durumda doğuracağı sonuçlar konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar.
7.4 İletişim 5.5.3 İç iletişim Bu madde daha kural koyucu bir hale gelmiştir ve dış iletişimi de içermektedir. Kuruluşların artık neyin, ne zaman, kiminle ve nasıl iletişiminin kurululacağını tespit etmesi gerekecektir
7.5 Dokümante edilmiş bilgi 4.2 Dokümantasyon şartları Standart Taslağı, kılavuz, prosedür ve kayıtlardan bahsetmemektedir. Dokümante edilmiş bilginin kontrol edilmesi gerekli olmakla birlikte, bu proses için dokümante edilmiş bir prosedür şartı artık bulunmamaktadır. Şartlar, elektronik bilginin salt okunur biçimde, değiştirme yetkisi olmaksızın erişilebilir olduğunu onaylayarak, erişim ve kullanım konularına değinmektedir
8 Uygulama
8.1 Kuruluşun planlama ve kontrölü 7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması Bu madde, 2008 sürümündeki 7.1 şartlarının üzerinde çalışılarak düzenlenmiş şeklidir. Planlama ve geliştirme şartı yeni olmamaklar birlikte, uygulanması ve kontrolünü içerecek şekilde genişletilmiştir.
8.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi 7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler Tedarikçi müşteri ilişkisine yönelik, göze hemen çarpmayan değişiklikler yapılmıştır. Standart taslağı, kuruluşun sunacağı ürün ve hizmetleri zaten belirlemiş olduğu ve belgelendirme müşterileri için daha genel bir iş ortamı üzerinde derinlemesine düşünmekte olduğu kabulüyle ilerlemektedir. Şartlar, ürünle ilgili olması durumunda, ilgili tarafların şartlarını ve ayrıca kanun ve düzenlemelere ilişkin şartları içermelidir.
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarım ve geliştirmesi
8.3.1 Genel Yeni şart! Bu yeni madde, gerekli olduğu yerlerde tasarım ve geliştirme proseslerinin uygulamaya konmasını zorunlu kılmaktadır
8.3.2 - 8.3.6 Tasarım ve geliştirme proses şartları: planlama, girdiler, kontroller, çıktılar, değişiklikler 7.3 Tasarım ve geliştirme Bu maddeler, 2008 sürümündeki 7.3.1 ile 7.3.6 arasındaki maddelerin üzerine inşa edilmiştir. Tasarım ve geliştirme ihtiyaçlarına bir proses olarak yaklaşılmalıdır.
8.4 Haricen sağlanmış ürün ve hizmetlerin kontrolü 7.4 Satın alma Günümüz ticari uygulamalarındaki harici sağlayıcılar ve üstlenicilerin kullanım miktarına vurgu yapılmaktadır. Bu durumun, kuruluşun şartları tutarlı bir şekilde sağlamasına ilişkin etkisine bağlı olarak, gerekli kontroller yapılmalıdır. Bu noktada, risk değerlendirmesi yapılması uygun olacaktır.
8.5 Hizmet sağlanması ve üretim 7.5 Üretim ve hizmetin sunumu Önemli bir değişiklik yoktur.
8.6 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi Önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, ürüne ek olarak, hizmetlere işaret eden terminoloji yeniliğine dikkat edilmelidir.
8.7 Uygun olmayan süreç çıktısı, ürün ve hizmetlerin kontrolü 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü Bazı ufak değişiklikler yapılmıştır. Artık dokümante edilmiş prosedür şartı aranmamaktadır. Ancak, ayrıcalık ve yetkilendirmeler dahil olacak şekilde, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin dokümante edilmiş bilgi tutulması şartı getirilmiştir.
9 Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 8.2.1 Müşteri memnuniyeti ve 8.4 Veri analizi Ölçme ve analize ek olarak sonuçların değerlendirmesiyle ilgili vurgu artırılmıştır. İzleme, riske dayanaklandırılmalıdır. Müşteri algılama bilgisi artık kuruluş ve onun ürün ve hizmetleriyle ilgili müşteri algılama bilgisinin toplanmasını da içermektedir. Artık, önleyici faaliyet ve istatistiki tekniklere atıf yapılmamaktadır.
9.2 İç tetkik 8.2.2 İç tetkik Dokümante edimiş prosedür ihtiyacı kaldırılmıştır. İç tetkik, müşteri geri beslemeleri, kuruluştaki değişiklikler ve kalite hedeflerini de kapsamalıdır.
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 5.6 Yönetimin gözden geçirmesi Genel amaç aynı kalmakla birlikte, girdilerin artık ortam, risk ve fırsatlara ilişkin stratejik unsurları içermesi gerekmektedir. Eğilim ve göstergelerin, kalite performansının izlenmesinde kullanılması gerekmektedir.
10 İyileştirme
10.1 Genel Yeni şart! İnnovasyon, düzeltici faaliyetler ya da yeniden örgütlenme yoluyla proaktif bir iyileştirme aranmalıdır. Dokümante edilmiş önleyici faaliyet prosedürü kaldırılmıştır.
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 8.5.2 Düzeltici faaliyet Düzeltici faaliyet tamamlandıktan sonra, kuruluş bu uygunsuzluğun ileride tekrar etmesini engellemek için başka faaliyetler gerekip gerekmediğini değerlendirebilir. Bunu yapabilmek için, kuruluşun, uygunsuzluğun sebebini ve benzer bir sorun oluşması için bir potansiyelin halen var olup olmadığını, tespit etmesi gerekir. Kuruluşun, bu tespit sonrası, ihtiyaç duyulan faaliyetleri gerçekleştirmesi, etkinliğini gözden geçirmesi ve ihtiyaç varsa kalite yönetim sistemini değiştirmesi gerekir.
10.3 Sürekli iyileştirme 8.5.1 Sürekli İyileştirme Kuruluşlar artık, analiz ve değerlendirme proseslerinin çıktılarını kullanarak, iyileştirme fırsatlarını ve düşük performans gösteren alanları tespit edebildiklerini gösterebilir olmalıdırlar. Kuruluş, bu faaliyetleri destekleyecek araç ve metodolojiler kullanılmalıdır.

ISO 9001 :2015 STANDARDINDA YENİ TERİMLER

ISO 9001:2008ISO 9001:2015
ÜrünÜrün ve hizmet
TedarikçiHarici sağlayıcı
Dokümantasyon ve kayıtlarDokümante edilmiş bilgi
Çalışma OrtamıProses uygulamaları için ortam
Satın alınan ürünHaricen sağlanmış ürün ve hizmetler
Hariç tutmaTerim kullanılmıyor
Yönetim temsilcisiTerim kullanılmıyor
Dokümante edilmiş prosedür Terim kullanılmıyor
Kalite el kitabı Terim kullanılmıyor
Önleyici faaliyetTerim kullanılmıyor
Terim kullanılmıyor Liderlik
Terim kullanılmıyor Risk
 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ