iso 9001 2015, iso 9001 2008, iso 14001:2015, iso 45001 , iso 2000:2018, belgesi
prodan_hakkımızda
prodan_blogger
prodan_youtube
prodan_twitter
prodan_facebook
iletişim logo
ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 22000 :2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Gıda ve gıda ile temas eden maddeler Tedarik Zincirinde yer kuruluşlar tarafından uygulanabilirliği olan ve ISO tarafından yayınlanmış bir yönetim Sistem Yaklaşımıdır. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 22000:2018 Belgesi ile belgelendirilmektedir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının amaçladığı Gıda Güvenliği kavramı gıdanın tarladan sofraya kadar tüm gıda zinciri boyunca mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere karşı güvenilir bir şekilde üretiminin, tüketiminin sağlanması disiplinidir. Bu disiplinin Uluslar arası bir standart olarak uygulanabilmesi için ISO Tarafından 2005 yılında ISO 22000 standardı yayımlanmıştır. Son revizyonu 2018 Yılında gerçekleştirilmiş olup Belgelendirmesi ISO 22000:2018 Belgesidir. ISO 22000 Standardının amacı çiftlikten sofraya yaklaşımı ve izlenebilirlik çerçevesinde üretim / hizmet yapmak; işletmeleri gıda güvenliği mevzuatının gerekliliklerini sağlayabilecek yapıya ve donanıma ulaştırmaktır.

ISO 22000:2005 Belgesi yerini aldığı HACCP standartlarını da içerisinde barındıran ve Gıda Tedarik firmalarının ilk üretim / hizmet aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar Hijyen şartlarını sağladıkların göstergesi olan bir belgedir. 2005 Kasım ayından itibaren yürürlüğe giren ISO 2200:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO VE HACCP standartlarının entegrasyonu sonucu oluşturulmuş bir standarttır. ISO 22000 Belgesi akreditasyon kuralları doğrultusunda akreditasyon kurumlarının akredite ettiği ıso 22000 belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmektedir.

ISO 22000 standardı diğer yönetim sistemi standartlarından bağımsız olarak uygulanabildiği gibi diğer yönetim sistemleri (ISO 9001 , ISO 14001 gibi) ile birlikte de uygulanabilir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulmasını amaçlamaktadır.

ISO 22000 BELGESİ NASIL ALINIR

ISO 22000 Belgesi ile belgelendirilmek isteyen organizasyonlar için en önemli gereksinim ISO 22000 Standardı gerekliliklerini karşılayacak olan ISO 22000 dokumanlarının oluşturulması sürecidir. ISO 22000 Dokümanları kuruluşta ISO 22000 sisteminin uygulanması için gerekli olan yazılı kurallar ve bu kuralları uygulayacak formlar bütünlüğüdür. ISO 22000 Belgesi ile belgelendirme ile sonuçlanacak bu süreçte dokumanların uygulamalarını denetleyen ISO 22000 Belgesi belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak olan ISO 22000 Denetimi sonucu ISO 22000 Belgesi düzenlenmektedir. Yazılarımızda ISO 22000 Dokümanları nelerdir ve ISO 22000 Standardı maddeleri nedir bulabilirsiniz.

iso 22000 gida gücenliği yönetim sistemi haccp belgesi nedir nasil alinir

TURKAK AKREDİTELİ ISO 22000 BELGESİ

ISO 22000 Standardı Akreditasyon kuralları doğrultusunda belgelendirmesi yapılan bir standarttır ve TURKAK tarafından akredite edilmiş ISO 22000 Belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır. Bu doğrultuda TURKAK akrediteli yani TURKAK logolu ISO 22000 Belgesi bulunmaktadır.

ISO 22000 BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile belgelendirilecek kuruluşlar ISO 22000:2018 Belgesi almak için gerekli olan çalışmaları Prodan Kalite Danışmanlık tarafından uzman danışman kadromuz sayesinde gerçekleştirebilirler. ISO 22000 Standardı danışmanlık hizmetimizin içeriği ve aşamaları aşağıda ki gibidir.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Sistemi danışmanlık aşamalarımız.

1-Mevcut Durumun Tespiti : Danışmanlarımız öncelikle işletmenizi tanımak ve proseslerinizi belirmek üzere kuruluşunuzu ziyaret ederler. Genellikle her kuruluşta işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

2-Gıda Güvenlik Sistemi Oluşum Planı: ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın yani Gıda Güvenliği Ekip Lideri ve Gıda Güvenliği Ekibinin kurulması ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3-Eğitim: ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır.Buna ISO 22000 Temel Eğitimi denilmektedir. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış oluruz. Daha sonra üst yönetim tarafından alınacak olan ISO 22000 Dokümantasyon Eğitimi ve ISO 22000 İç denetim Eğitimi bulunmaktadır. Bunların dışında üretim / hizmet kadrosunda bulunan çalışanlar tarafından ISO 22000 Belgesi belgelendirme süreci içerisinde eğitimler planlanır bu eğitimler kuruluştan kuruluşa göre değişmekle birlikte Hijyen ve kişisel bakım eğitimleri bunlardan bazılarıdır.

4-Gıda Güvenlik Sisteminin Kurulması: ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi çalışmalarına başlamadan önce ISO 22000 ön koşul programlarına, Gıda Tarım ve Hayvanclılık Bakanlığı gıda maddeleri tüzüğüne, ilgili yönetmeliklere ve ilgili resmi belgelerin (örn.İşletme Kayıt belgesi ve ya gıda üretim izni) alınmış olduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra kuruluşun büyüklüğüne ve personelin yetkinliğine uygun bir ISO 22000 gıda güvenliği sistemi ekibi oluşturulur. Bu ekip; ilgili birimlerin, sistemlerin /dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında, ürünün tanımlanmasında, akış diyagramının/yerleşim planının oluşturulmasında, ürünün amaçlanan kullanım şeklinin tanımlanmasında, tehlike analizinin yapılmasında, kritik kontrol noktalarının (CCP) belirlenmesinde, kritik limitlerin belirlenmesinde, doğrulama prosedürlerinin oluşturulmasında, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde aktif olarak görev alacaktır.

5- Gıda Güvenlik Sisteminin Doğrulanması ve Geçerli Kılınması: ISO 22000 HACCP Belgesi için Gıda Güvenlik Sisteminin oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra ISO 22000:2018 gıda güvenliği çalışmasının ve gıda güvenlik planının ilgili standarda uygunluğunun ve pratikte uygulanıp uygulanmadığının doğrulaması ve gıda güvenlik planındaki elementlerin uygunluğunun ve ilgili tehlikeler açısından yeterliliğinin geçerli kılınması gerçekleştirilir.

6.Gözden Geçirme: ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminde Üst yönetim gıda güvenlik sisteminin uygunluluğunun devamını ve etkinliğini gözden geçirir. Hedefler, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri, ön koşul programlarının uygunluğu, izleme sisteminin uygunluğu, düzeltici/önleyici faaliyetler, müşteri şikayetleri gözden geçirir, sistemin etkinliği ve sürekliliğini sağlayacak tedbirler alınır. Buna ISO 22000 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı denilmektedir.

ISO 22000:2005-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmasının sağladığı yararlar

1- ISO 22000 Sistemi sayesinde Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,

2- Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması

3- ISO 22000 Standardının Uluslar arası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı

4- Ürün gen toplama riskinin azaltılması

5- Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması

6- ISO 22000 Belgesi Sayesinde Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi

7- ISO 22000 Standardının Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi

8- Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması

9- Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi

10- Kanunlara uyumluluğun sağlanması

11- Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi

12- Gıda israfının (gıda bozulmaları vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi

13- Çalışma ortamının iyileşmesi

14- Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması

15- Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi

16- Ürün kayıplarının azaltılması,

17- Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,

18- Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi

19- Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorunlulukları karşılamada güvenirlik sağlaması

20- Etkin kontrol geliştirmeye sistematik yaklaşması

21-ISO 22000 Belgesi Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi

22- ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,

23- Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olmasıdır.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini Uygulayan kuruluşlar ISO 22000’in gerekliliklerine uygun bir güvenli gıda yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamaya almalı ve devamlılığını sağlamalıdır.

ISO 22000:2018 bir kuruluşun Ürettiği ürünlerin, amaçlanan kullanımı açısından “sağlığa uygun güvenilir” olmasını sağlamak için bir gıda güvenlik sistemi planladığını, uygulamaya aldığını, çalıştırdığını, bakımını yaptığını, devamlılığını getirdiğini ve güncellediğini , Sektörüyle ilgili yasa ve tüzüklere uyduğunu, Müşteri memnuniyetini artırmak için müşterinin kendisinden ne beklediğini ve istediğini inceleyip analiz ettiğini ve yerine getirdiğini , Müşterileriyle, tedarikçileriyle, ilgili yasa koruyucu ve resmi kontrolörlerle ve diğer ilgili taraflarla etkili bir iletişim kurduğunu, Kendi oluşturduğu politikaya uyduğunu göstermesi için oluşturulmuş bir" yönetim sistemi standardıdır. Belgelendirmesi ISO 2200:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile gerçekleştirilir.

 
STANDARTLAR BİLGİLENDİRME BÖLÜMÜ